اندیشه نگار پارس

اطلاعات پایه

اندیشه نگار پارس

  • تامین کننده
  • مشاوره

- HP - IBM - EMC - HDS - OracleCisco - Juniper - F5 - Fortinet - VMware
مشاوره و طراحی - تامین و تجهیز - اجرا و پیاده سازی - پشتیبانی - آموزش و پژوهش

خیابان خالد‌اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۱، شماره ۲۱

http://www.anp-co.com